český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2024/04/16 14:11

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO, ROZPOUŠTĚDLO
PRO POLYMERNÍ PRYSKYŘICE
Nátěry a barvy

Polyuretany, epoxidy, polyestery, Bis GMA

 

ODSTRAŇOVÁNÍ TUHÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN

PŘED A PO VYTVRZENÍ

 

ODSTRANĚNÍ NEBO ROZPUŠTĚNÍ LEPIDEL

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDY

URETAN-AKRYLÁTY, POLYOL-POLYURETANY PŘED NEBO PO POLYMERACI

 

NÁHRADA ZA ROZPOUŠTĚDLA CMR

ŽÁDNÉ VÝSTRAŽNÉ NEBO VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nařízení CLP 1272 GHS)

 

 

 

Není klasifikované jako hořlavé

 

Neobsahuje nebezpečné a škodlivé látky,

dráždivé nebo senzibilizující látky.

 

Nízká těkavost

Snížení spotřeby

 

Optimalizace plánu hospodaření s rozpouštědly

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(Směrnice IED)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

-

Barva

 Vizuální

Žlutá

-

Zápach

 Čichový vjem

Lehká, mangová

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4450

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-12

°C

Vaření - destilace

ISO 3405

189 - 225

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

> 40

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

1,7

mm²/s

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

ppm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

> 180 

-

Rychlost odpařování

 -

> 3

hodiny

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

ISO 2719

90 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

205

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

2,6

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

28,5

% (objemová)

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

Vhodný test OECD

62

%

Obsah VOC (těkavých organických sloučenin)

-

41

%

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1 bezpečné

třída

Obsah benzenu

ASTM D 6229

0

%

Celkový obsah halogenů

GC MS

0

%

Obsah chlorovaných rozpouštědel

-

0

%

Obsah aromatických rozpouštědel

-

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

Nařízení CLP

0

%

Obsah sloučenin s PRP

-

0

%

Obsah sloučenin s ODP

-

0

%

 * n.m: neměřeno nebo neměřitelné

 

Preventivní opatření: v případě rozlití tohoto výrobku do více nádob a jeho dalšího zabalení, nepoužívejte pro tento účel kovové obaly.

 

PŘEDSTAVENÍ

Kontejner GRV 1000 KG

      

Sud 200 KG

 

     

Kanystr 20 KG

  

 

 

 

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE