český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/09/08 09:48

ČISTICÍ ROZPOUŠTĚDLO, ROZPOUŠTĚDLO
PRO POLYMERNÍ PRYSKYŘICE
Nátěry a barvy

Polyuretany, epoxidy, polyestery, Bis GMA

 

ODSTRAŇOVÁNÍ TUHÝCH POLYURETANOVÝCH PĚN

PŘED A PO VYTVRZENÍ

 

ODSTRANĚNÍ NEBO ROZPUŠTĚNÍ LEPIDEL

DVOUSLOŽKOVÉ EPOXIDY

URETAN-AKRYLÁTY, POLYOL-POLYURETANY PŘED NEBO PO POLYMERACI

 

NÁHRADA ZA ROZPOUŠTĚDLA CMR

ŽÁDNÉ VÝSTRAŽNÉ NEBO VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nařízení CLP 1272 GHS)

 

 

 

Není klasifikované jako hořlavé

 

Neobsahuje nebezpečné a škodlivé látky,

dráždivé nebo senzibilizující látky.

 

Nízká těkavost

Snížení spotřeby

 

Optimalizace plánu hospodaření s rozpouštědly

Plán hospodaření s rozpouštědly 

(Směrnice IED)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

 Vizuální

Čirý

-

Barva

 Vizuální

Žlutá

-

Zápach

 Čichový vjem

Lehká, mangová

-

Měrná hustota při 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4450

-

Bod mrznutí

 ISO 3016

-15

°C

Rozpustnost ve vodě

 -

< 40

%

Kinematická viskozita při 40 °C

 NF EN 3104

1,7

mm²/s

Číslo kyselosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

 NF EN 14111

0

gI2/100 g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

%

Zbytek po odpaření

 NF T 30-084

< 0,1

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

 ASTM D 1133

< 180 

-

Rychlost odpařování

 -

< 3

hodiny

Index těkavosti nBuAC=1

NF T 30,30

1,4

Kvocient

Index odpařování DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvocient

Povrchové napětí při 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

 ISO 2160

1b

Kóty

Anilinový bod

 ISO 2977

nm

°C

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

NF EN 22719

90 

°C

Bod samovznícení

 ASTM E 659

< 200

°C

Spodní mez výbušnosti

 NF EN 1839

2,6

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

 NF EN 1839

28,5

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

 Nařízení CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

 NF ISO 6885

< 2

-

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 5

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

 -

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

 Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

 GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1

Bez nebezpečí pro vodu

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

L 33 T82

< 80

%

Snadná biologická rozložitelnost podle OECD 301 A po 28 dnech

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

ISO 7827

< 80

%

Snadná a konečná biologická rozložitelnost podle OECD 301 D po 28 dnech

Biologický rozklad za 67 dnů

modifikovaná MITI

< 70

%

Bioakumulace rozdělovací index n-oktanol voda

OECD 107

-1,35

Log KOW

Tenze páry při 20 °C

 -

< 0,1

hPa

Obsah VOC (organické těkavé sloučeniny)

 -

Neměřený obsah uhlíku

%

Celkový obsah halogenů (chlor fluor brom)

Kalorimetrická bomba

GC MS

0

%

Obsah benzenu

LPCH

0

%

Obsah aromatických rozpouštědel

LPCH

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

-

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem globálního oteplování

 -

 0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

 -

%

Uhlíková bilance, analýza cyklů životnosti

 ISO 14040

 6,40

kg ekvivalent uhlíku

 * n.m: neměřeno nebo neměřitelné

 

Preventivní opatření: v případě rozlití tohoto výrobku do více nádob a jeho dalšího zabalení, nepoužívejte pro tento účel kovové obaly.

 

PŘEDSTAVENÍ

Kontejner GRV 1000 L

      

Sud 200 L

 

     

Kanystr 20 L

  

 

 

 

rozpouštědlo pryskyřice, kompozitní rozpouštědlo, polyesterové rozpouštědlo, čistič pryskyřice, polyesterový čistič, kompozitní čistič. Čistič polyuretanové pěny. Rozpouštědlo polyuretanové pěny. Odstraňovač polyuretanové pěny. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE