český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
löser upp harts, löser upp kompositer, löser upp polyester, avlägsnar harts, avlägsnar polyester, avlägsnar kompositer. Rengöringsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Produkt för industriellt underhåll
Last update: 2023/09/06 11:58

 

RENGÖRINGSMEDEL, LÖSNINGSMEDEL
FÖR POLYMERHARTSER
Beläggningar och färger

Polyuretaner, epoxier, polyestrar, bis-GMA

 

AVLÄGSNAR HÅRT POLYURETANSKUM

FÖRE OCH EFTER POLYMERISERING

 

AVLÄGSNAR ELLER UPPLÖSER

TVÅKOMPONENT EPOXYLIM,

URETANAKRYLATER OCH POLYURETANER FÖRE ELLER EFTER POLYMERISERING

 

ALTERNATIV TILL CMR-KLASSADE LÖSNINGSMEDEL

ING VARNINGS- ELLER FAROSYMBOLER

(förordning nr 1272 [CLP/GHS])

 

 

Ej klassificerat som brandfarlig

 

Garanterat fritt från farliga, hälsovådliga, irriterande och allergiframkallande ämnen

 

Lågflyktigt

Drygt

 

Effektivare plan för användning av lösningsmedel

 

(IED-direktivet)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

                         Ladda ner det tekniska bladet

  

TYPISKA FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Aspekt

  Visuell

Klar

-

Färg

  Visuell

Gul

-

Lukt

  Olfaktorisk

Lätt, mango

-

Densitet vid 25 °C

  NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brytningsindex

  ISO 5661

1,4450

-

Fryspunkt

  ISO 3016

-15

°C

Löslighet i vatten

  -

>40

%

Kinematisk viskositet vid 40°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Syravärde

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodvärde

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Vatteninnehåll

  NF ISO 6296

<1

%

Återstod efter avdunstning

  NF T 30-084

<0,1

%

PRESTANDAEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

KB-index

  ASTM D 1133

>180 

-

Förångningshastighet

  -

>3

timmar

Volatilitetsindex n-butylacetat = 1

NF T 30,30

1,4

Kvot

Avdunstningsindex DEE = 1

DIN 53,170

nm

Kvot

Ytspänning vid 20°C

  ISO 6295

27,7

Dynes/cm

Korrosion av kopparblad 100h vid 40°C

  ISO 2160

1b

Klass

Anilinpunkt

  ISO 2977

nm

°C

BRANDSÄKERHETSEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Flampunkt (vakuum)

NF EN 22719

90 

°C

Självantändningspunkt

  ASTM E 659

>200

°C

Nedre explosionsgräns

  NF EN 1839

2,6

% (volym)

Övre explosionsgräns

  NF EN 1839

28,5

% (volym)

Innehåll av sprängämnen, förbränningsämnen, antändbara ämnen, mycket eller extremt antändbara ämnen

  CLP-förordning

0

%

TOXIKOLOGISKA EGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Anisidinvärde

  NF ISO 6885

<2

-

Peroxidvärde

  NF ISO 3960

<5

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinvärde + peroxidvärdet x2)

  -

nm

-

CMR, innehåll av irriterande och korrosiva ämnen

  CLP-förordning

0

%

Innehåll av metanolrester från transesterifieringsprocessen

  GC-MS

0

%

MILJÖEGENSKAPER

EGENSKAPER

  STANDARDER

VÄRDEN

ENHETER

Fara för vatten

WGK Tyskland

1

vattensäker

klass

Primär biologisk nedbrytbarhet, CEC, 21 dagar vid 25 °C

L 33 T82

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet OCDE 301 A på 28 dagar

Upphörande av COD

ISO 7827

>80

%

Biologisk lättnedbrytbarhet och ultimat OCDE 301 D på 28 dagar

Biologisk nedbrytning på 67 dagar

Uppdaterad MITI

>70

%

Bioackumulering fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Ångtryck vid 20°C

  -

<0,1

hPa

Halt av VOC (flyktig organisk förening)

  -

Kolinnehåll ej uppmätt

%

Totalt halogeninnehåll (klor fluor brom)

Kalorimeterbomb

GC-MS

0

%

Benseninnehåll

LPCH

0

%

Innehåll av aromatiska lösningsmedel

LPCH

0

%

Innehåll av miljöfarliga ämnen

-

0

%

Innehåll av ämnen med en GWP

  -

 0

%

Innehåll av ämnen med en ODP

  -

%

Kolbalans, livscykelanalys.

  ISO 14040

 6,40

Kol, motsvarighet i kg

  nm: ej uppmätt eller ej möjligt att mäta

 

Försiktighetsåtgärder: Använd inte metallförpackningar i det fall produkten delas upp och omförpackas.

 

SAMMAMFATTANDE BESKRIVNING

IBC-behållare 1000 L

      

200 L kagge

 

     

20 L trumma

  

 

 

 

löser upp harts, löser upp kompositer, löser upp polyester, avlägsnar harts, avlägsnar polyester, avlägsnar kompositer. Rengöringsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Lösningsmedel för polyuretanskum. Produkt för industriellt underhåll

 

  

 

Producera, smörja, rengöra, skydda
IBiotec
® Tec Industries® Service 
erbjuder ett komplett utbud av
branschspecifika produkter

 


 

Önskar du:

 

ett gratis varuprov
en teknisk rekommendation
ett datablad
ett säkerhetsdatablad

 

- Kontakta oss -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

tillverkare av kemisk-tekniska produkter,
tackar dig för ditt besök.IBiotec® Tec Industries®Service finns på: YOUTUBE