český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/09/08 09:45

 

ČISTIACE ROZPÚŠŤADLO, ROZPÚŠŤADLO
PRE POLYMÉRNE ŽIVICE
Nátery a farby

Polyuretány, epoxidy, polyestery, Bis GMA

 

ODSTRAŇOVANIE TUHÝCH POLYURETANOVÝCH PIEN

PRED A PO VYTVRDENÍ

 

ODSTRÁNENIE ALEBO ROZPUSTENIE LEPIDIEL

DVOJSLOŽKOVÝCH EPOXIDOV

URETÁNAKRYLÁTOV, POLYOLPOLYURETÁNOV PRED ALEBO PO POLYMERIZÁCII

 

NÁHRADA ZA ROZPÚŠŤADLÁ CMR

ŽIADNE VÝSTRAŽNÉ ANI VAROVNÉ PIKTOGRAMY

(nariadenie CLP 1272 GHS)

 

 

Nie je klasifikované ako horľavé

 

Zaručene bez obsahu nebezpečných, škodlivých

dráždivých alebo senzibilizujúcich látok

 

Nízka prchavosť

Zníženie spotreby

 

Optimalizácia plánu hospodárenia s rozpúšťadlami

Plán hospodárenia s rozpúšťadlami 

(SMERNICA O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

 Vizuálny

Priehľadné

Farba

 Vizuálny

žltá

Zápach

 Posúdenie čuchom

Ľahký, mangový

Merná hmotnosť pri 25 °C

 NF EN ISO 12185

1090

kg/m3

Index lomu

 ISO 5661

1,4450

Bod tuhnutia

 ISO 3016

-15

°C

Rozpustnosť vo vode

 –

>40

%

Kinematická viskozita pri 40°C

 NF EN 3104

1,7

mm²/s

Index kyslosti

 EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jódový index

 NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

 NF ISO 6296

< 1

%

Zvyšok po vyparení

 NF T 30-084

< 0,1

%

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

 ASTM D 1133

>180 

Rýchlosť vyparovania

 –

>3

hodín

Index prchavosti nBuAC=1

NF T 30,30

1,4

Kvocient

Index odparovania DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvocient

Povrchové napätie pri 20 °C

 ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

 ISO 2160

1b

Hodnotenie

Anilínový bod

 ISO 2977

nm

°C

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

NF EN 22719

90 

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>200

°C

Spodná hranica výbušnosti

NF EN 1839

2,6

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

NF EN 1839

28,5

% (objemové)

Obsah výbušných látok, látok podporujúcich horenie, horľavých, veľmi alebo extrémne horľavých látok

Nariadenie CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

 NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

 NF ISO 6885

< 2

Peroxidové číslo

 NF ISO 3960

< 5

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

 –

nm

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

 Nariadenie CLP

0

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

 GC-MS

0

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

WGK Nemecko

1

bez nebezpečnosti pre vodu

trieda

Primárna biologická rozložiteľnosť CEC 21 dní pri 25 °C

L 33 T82

>80

%

Ľahká biologická odbúrateľnosť OECD 301 A za 28 dní

Odstránenie COD

ISO 7827

>80

%

Ľahká a konečná biologická odbúrateľnosť OECD 301 za 28 dní

Biologická rozložiteľnosť za 67 dní

Modifikovaný test MITI

>70

%

Bioakumulácia rozdeľovací index n-oktanol voda

OECD 107

-1,35

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

 –

< 0,1

hPa

Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)

 –

Nemeraný obsah uhlíka

%

Celkový obsah halogénov (chlór fluór bróm)

Kalorimetrická fľaša

GC MS

0

%

Obsah benzénu

LPCH

0

%

Obsah aromatických rozpúšťadiel

LPCH

0

%

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

0

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

 –

 0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

 –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

 ISO 14040

 6,40

Kg ekvivalent uhlíka

 *nm: nenamerané alebo nemerateľné

 

Upozornenie: v prípade rozdelenia tohto výrobku a jeho nového zabalenia nepoužívajte kovové obaly.

 

BALENIA

Kontajner GRV 1000 L

      

Barel 200 L

 

     

Nádoba 20 L

  

 

 

 

rozpúšťadlo živice, kompozitné rozpúšťadlo, polyesterové rozpúšťadlo, čistič živice, polyesterový čistič, kompozitný čistič. Čistič polyuretánovej peny. Rozpúšťadlo polyuretánovej peny. Odstraňovač polyuretánovej peny. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE