český Dansk Deutsch English Español Francais Italiano magyar Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
FAST CLEAN MANGO 90  - Ibiotec -  Tec Industries
Last update: 2023/09/06 11:48

RENGØRINGSMIDDEL, OPLØSNINGSMIDDEL
FOR POLYMERHARPIKSER
Belægninger og maling

Polyuretan, epoxy, polyester, Bis GMA

 

FJERNELSE AF GENSTRIDIGT POLYURETANSKUM

FØR OG EFTER HÆRDNING

 

FJERNELSE ELLER OPLØSNING AF LIM

TO-KOMPONENT EPOXYER

URETHAN-AKRYLATER, POLYOL-POLYURETHANER

FØR ELLER EFTER HÆRDNING

 

ERSTATNING FOR CMR-

OPLØSNINGSMIDLER INGEN FARE- ELLER ADVARSELSSYMBOLER

(CLP-forordning (EU) 1272/2008 GHS)

 

 

Ikke klassificeret som antændelig

 

Garanteret fri for farlige, giftige, irriterende eller sensibiliserende stoffer

 

 

Svagt flygtigt

Reduktion af forbrug

 

Optimering af plan for håndtering af opløsningsmidler

Plan for håndtering af opløsningsmidler 

(IED-direktiv)

 

ODP 0

PRP 0

 

 

 

                         Download det tekniske ark

  

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Klar væske

-

Farve

  Visuel

Gul

-

Lugt

  Lugt

Let, mango

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

1090

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4450

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-15

°C

Vandopløselighed

  -

>40

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

1,7

mm²/s

Syretal

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

<1

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

<0,1

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

>180 

-

Fordampningshastighed

  -

>3

timer

Volatilitetsindeks nBuAC=1

NF T 30.30

1,4

Kvotient

Fordampningsindeks DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvotient

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1b

Vurdering

Anilinpunkt

  ISO 2977

nm

°C

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

DS/EN 22719

90 

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

>200

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

2,6

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

28,5

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

<2

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

<5

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

nm

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

WGK Tyskland

1

uden fare for vand

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

L 33 T82

>80

%

Let bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 A på 28 dage

Ophør af COD

ISO 7827

>80

%

Let og fuldstændig bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 på 28 dage

Bionedbrydelig efter 67 dage

Opdateret MITI

>70

%

Bioakkumulering fordelingsindeks for oktanol og vand

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Damptryk ved 20 °C

  -

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

Kulstofindhold ikke målt

%

Samlet halogenindhold (klor fluor brom)

Kalorimetribombe

GC-MS

0

%

Benzenindhold

LPCH

0

%

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

LPCH

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

-

0

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

 0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

 6,40

kg kulstofækvivalent

  nm: ikke målt eller ikke målbart

 

Forsigtighedsregler ved brug: I tilfælde af opdeling af produktet og rekonditionering må der ikke bruges beholdere af metal.

 

PRÆSENTATION 

IBC-beholder 1000 L

      

     200 L tønde

 

     

20 L beholder

  

 

 

 

opløsningsmiddel til resin, opløsningsmiddel til komposit, opløsningsmiddel til polyester, rengøringsmiddel til resin, rengøringsmiddel til polyester, rengøringsmiddel til komposit. Rengøringsmiddel til polyuretanskum. Opløsningsmiddel til polyuretanskum. Opløsningsmiddel til polyuretanskum. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE